產品介紹

資產取得
00. zi chan qu de

資產取得傳票
03. cai chan mu lu bu men chuan piao

資產折舊
04. cai chan mu lu zhe jiu

資產折舊傳票
05. cai chan mu lu zhe jiu chuan piao

資產異動-出售
06. cai chan yi dong chu shou

資產異動-報廢
09. cai chan yi dong bao fei

資產異動-退回
16. cai chan yi dong tui hui

資產異動-改良修理
12. cai chan yi dong gai liang xiu li

資產異動-折讓
20. cai chan yi dong zhe rang

資產異動-退貨物稅
24. cai chan yi dong tui huo wu shui

資產異動-殘值重估
27. zi chan yi dong can zhi zhong gu

固定資產盤點清單建立
31. cai chan pan dian qing dan jian li

固定資產異動作業
30. gu zi bu men yi dong zuo ye